กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 9

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 9 วันที่ 18 มกราคม 2560 คือ สลัดโรลปูอัด อาหารว่างเพื่อสุขภาพ สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญา มานะโรจน์ อาจารย์สุดจิตร วรรณโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ