กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 10

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำหรับหลักสูตรที่ 10 วันที่ 19 มกราคม 2560 คือ น้ำยาล้างจาน และการตกแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สอนโดย อาจารย์อัจฉราวรรณ ณ สงขลา อาจารย์สรรษนีย์ เต็มเปี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น