กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้พญ.บุษยา เตชะเสน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำเสนอแนะ เมื่อ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา