กิจกรรม

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการค่ายสร้างสรรค์อนุรักษ์งานคหกรรมศาสตร์ และภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์วรพนธ์ กุลสืบ ให้ความรู้เรื่อง “รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย”พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มศิลปวัฒนธรรม เช่นด้านศิลปะการพับบัว การทำขนมลูกชุบ และกระเป๋าผ้าไทย เพื่อให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ อันเป็นมรดกและภูมิปัญญาของคนไทย เมื่อ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ตามด้วยกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรม ณ เมืองมัลลิกา และการผลิตผ้าขาวม้าร้อยสี บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมบูรณาการศิลปวัฒนธรรม นำเสนอผลงานภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ในวันที่ 14-15 มกราคม 2560