กิจกรรม

12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม

พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร 12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม
ในโอกาสครบรอบ 12 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดงาน12 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี เพื่อสังคม และประธานมอบรางวัลเกียรติคุณราชมงคลพระนคร แก่บุคลากร หน่วยงาน ศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรเข้ารับรางวัลและขอแสดงความยินดีแก่บุคคลดังนี้

  1. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย : ดร.ชวลิต นิ่มละออ ผู้บริหารบริษัทโอเรียนตอล การ์เมนท์ จำกัด
  2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น : รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ข้าราชการบำนาญ
  3. รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น : ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  4. รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น : อ.อารยะ ไทยเที่ยง อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  5. รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาการช่างฝีมือ : อ.นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  6. รางวัลผลงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาคหกรรมศิลป์ : อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  7. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน : นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ นักวิชาการศึกษา
  8. รางวัลบุคคลดีเด่น กลุ่มลูกจ้างประจำ : นายเลียน ภักดี ช่างปูน ระดับ 2
  9. รางวัลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อ.สุนันท์ มนต์แก้ว อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์