กิจกรรม

กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประเภทการแกะสลักผักผลไม้ ระดับม.1-ม.6 เมื่อวันที่ 29มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต