กิจกรรม

การถ่ายภาพอาหารเพื่อประชาสัมพันธ์

การถ่ายภาพอาหารเพื่อประชาสัมพันธ์

รายวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดตั้งชุมนุม “คลินิควิชาชีพ”โดยจัดกิจกรรม หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่อประชาสัมพันธ์” ได้รับเกียรติจากอาจารย์ฉลาด ละออเหล่า ช่างภาพโฆษณาอิสระ พร้อมทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น การตกแต่งหรือจัดฉาก แก่สมาชิกชุมนุม“คลินิควิชาชีพ”เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เมื่อ 25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 2205 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา : ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจอาหาร