กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์… อบรมเชิงปฏิบัติการ (SPSS)

คหกรรมศาสตร์… อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)” ให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) โดยมีรองศาสตราจารย์ศิริชัย พงษ์วิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร