กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรปิดท้ายตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อ.สุชีรา ผ่องใส และอ.กิตติ ยอดอ่อน สอนการทำเทียนเจลเพื่อการตกแต่งสถานที่ และผศ.วาสนา ขวยเขิน และ ผศ.พจนีย์ บุญนา สอนการทำน้ำพริกมะขาม ให้กับผู้สนใจในการอบรมวิชาชีพในงาน“ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช