ข่าวประกาศ

โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 3

โครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 3

ชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยรคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการเยาวชนโชติเวชรุ่นใหม่ อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจวัฒนธรรม ปีที่ 3 “เรียนรู้วิถีล้านนาผ่านผืนผ้าตีนจกไท-ยวนแม่แจ่ม” โดย นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ ที่ปรึกษาชุมนุมอนุรักผ้าไทย นำนักศึกษาชุมนุมอนุรักษ์ผ้าไทย ไปศึกษาดูงานกรรมวิธีการทำผ้าตีนจก ของอำเภอแม่แจ่ม ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านท้องฝาย อำเภอแม่แจ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตั้งแต่ขึ้นตอนการเตรียมฝ้าย การย้อมสี การทอ จนถึงช่องทางทางการตลาด ผ้าตีนจกเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่าทั้งความงดงามและความหมาย วิถีชีวิตของ คนแม่แจ่ม ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศรัทธาต่อศาสนา
นอกจากนี้ ได้นำนักศึกษาไปแหล่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เรียนรู้การเตรียมวัตถุดิบของโครงการหลวงดอยอินทนนท์ ในการประกอบอาหาร ศึกษาศิลปวัฒนธรรมล้านนาและประวัติศาสตร์ ชมฉลองพระองค์และผ้าปักฝีพระหัตถ์ของพระวราชชายาเจ้าดารรารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม และวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากในเรื่องของผ้าและสิ่งทอแล้วยังได้นำนักศึกษาเยี่ยมชมเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหาร ให้กับนักศึกษาด้วย ตามความถนัดของนักศึกษา ณ ร้านกาแฟ WOO Cafe (วูว์ คาเฟ่) เป็นร้านกาแฟที่รวมเอาคาเฟ่ อาร์ต แกลอรี่ และ ร้านขายของตกแต่งบ้านมารวมตัวไว้ เป็นเทรนรูปแบบการทำธุรกิจร้านอาหารแบบใหม่ที่ปรับตัวในเมืองท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2560

ที่มา: หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา