ข่าวประกาศ

กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 24  มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.0-2665-3777 ต่อ 6306 http://regis.rmutp.ac.th/?p=2989