กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…เตรียมตัวเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน

คหกรรมศาสตร์… ร่วมมือกับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมตัวเปิดหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ หัวหน้าโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และคณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ประชุมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน กับ สถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คุณสุพจน์ เพราะทอง ผู้จัดการแผนกบริการภัตตาคารฝ่ายจัดเลี้ยงและคุณณัฏฐาพร เขียวคำจีน Supervisor เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพร่วมกันระหว่างคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับกับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นสร้างผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมการบริการอาหาร

  • ระยะที่ 1 ประชุมคณะทำงานเตรีมการจัดโครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • ระยะที่ 2 ประชุมร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจสายการบิน กับสถานประกอบการ ฝ่ายครัวการบินไทย เมื่อ 22 มีนาคม 2560 ณ ฝ่ายครัวการบินไทยสุวรรรภูมิ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)