กิจกรรม

อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ

คหกรรม อบรมอาหารไทยและจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตกองทัพอากาศ ก่อนประจำการต่างประเทศ

งานบริการวิชาการสังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จัดการอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศ ก่อนจะไปประจำการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม มาเลเซีย และเกาหลี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 13-15 มีนาคม 2560  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.วรรณภา หวังนิพพานโต อาจารย์สุดจิตร วรรณโชติ อาจารย์นันทวัน ชมโฉม เป็นวิทยากรอบรมอาหารไทย และผศ.อภิรัติ โสฬศ อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน วิทยากรอบรมการจัดดอกไม้ เพื่อให้ผู้รับการอบรมนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป