กิจกรรม

บำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมีและทอดผ้าป่ามหากุศล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และอ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้ากราบถวายสักการะพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในงานบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมีและทอดผ้าป่ามหากุศล เมื่อ 5 เมษายน 2560 และในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้จัดดอกไม้ประดับตกแต่งสถานที่โดยนักศึกษาและอาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และ อ.มัลลิกา จงจิตต์ นำสโมสรนักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในพิธี