กิจกรรม

หลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

คหกรรมศาสตร์… สร้างหลักสูตรใหม่ จับมือการบินไทย ทำหลักสูตรการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการร่างแขนง วิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน หลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมออกแบบ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ  สุวรรณรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ การพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติแบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ กิจกรรมการร่างหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการอาหารระบบทวิภาคี แขนงวิชาการผลิตอาหารเพื่อธุรกิจการบิน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รศ.ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคุณฤทธิไกร กาหาลง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในการวิพากษ์หลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมร่างหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่เน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพให้พร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ จัดขึ้นเมื่อ 22-24  เมษายน  2560  ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม