ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ –4 พฤษภาคม 2560  สมัครผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th   เข้าเมนูรับสมัครนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp  กดปุ่มลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

อ่านรายละเอียด