กิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้สอน สนองยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0”

คหกรรมศาสตร์…..พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ จัดโครงการพัฒนาผู้สอน สนองยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0”

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยในระยะที่1 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิทยา สุหฤทดำรง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา “Thailand 4.0” เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ และระยะที่2 เป็นการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการต่อยอดองค์ความรู้จากสถานประกอบการสู่กระบวนการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560