กิจกรรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ

โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ฯ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ศึกษาดูงานสถานประกอบการและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ณ จังหวัดนครราชสีมา- สุรินทร์ – บุรีรัมย์ ในระยะที่ 2 ของโครงการ “ การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”จัดโดยฝ่ายวิชาการและวิจัย เมื่อ 8 – 10 พฤษภาคม 2560 โดยได้เดินทางสู่สถานประกอบการที่มีมาตรฐานการผลิตสากลด้านเทคโนโลยีการผลิตนมบริษัทแดรี่โฮม การผลิตไวน์องุ่นด้วยเทคโนโลยีการหมักบ่มที่ทันสมัย ณ พีบี วัลเล่ย์เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ การศึกษาการทอผ้าไหมในเชิงพานิชย์กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์ กลุ่มทอผ้าไหมยกทองที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ “จันทร์โสมา”บ้านท่าสว่าง กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน หมู่บ้านเขวาสินรินทร์ และการศึกษาอารยธรรมปราสาทพนมรุ้ง โบราณสถานสำคัญของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้และความเข้มแข็งสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพทางการศึกษา