ข่าวประกาศ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่1 และนักศึกษาเทียบโอน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • วันที่ 8 มิถุนายน  2560  ประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษา แลผู้ปกครอง เวลา 07.00-13.00  น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา *การแต่งกาย: เครื่องแบบสถาบันเดิม
  • วันที่ 9 มิถุนายน  2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพรวมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเวลา 08.30-13.00  น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
  • วันที่ 14 มิถุนายน  2560  ตรวจโรคนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะ                                   เวลา 08.30-12.00  น. ณ หอประชุม D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ศูนย์เทเวศร์
  • วันที่ 17-19 มิถุนายน  2560  ปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์               ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี & รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  อ.เชาวลิต  อุปฐาก (หัวหน้างานแนะแนว) 083-015 4598