กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดมาลัยคล้องมือ

คณะกรรมการตัดสินโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประกวดมาลัยคล้องมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวส. ในโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อ 30 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี