กิจกรรม

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ การประเมินขั้นและผลตอบแทน การปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะ เมื่อ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4  อาคารเรือนปัญญา