กิจกรรม

ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

ศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 26 – 29 พฤษภาคม 2560 ประกอบด้วยการศึกษาดูงานแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร้าน“บ้านคำปุน”พร้อมทั้งกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ “การทำหมูยอ”ร้านพันชาติ ดูลักษณะทางธรณีวิทยาเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก ชมภาพเขียนสีโบราณ อายุมากกว่า 3,000 ปี เล่าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่บนหินทราย จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งดูงานศิลปะประดิษฐ์ แบบขอมซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา กำแพงแกะสลักเป็นลวดลายสวยงาม สร้างขึ้นตามศิลปะลพบุรี ที่“ปราสาทหินพนมรุ้ง” จังหวัดบุรีรัมย์