กิจกรรม

โครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการ กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

โครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติการ และความเชียวชาญแกบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในระยะที่ 1 ประกอบไปด้วยหลักสูตรการออกแบบลวดลายผ้า และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า วิทยากรโดยอาจาร์สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น และสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และธูปหอมจากเปลือกมะนาว การประดิษฐ์หมอนอิงจากผ้าด้ายเทคโนโลยี Micro-encapsulation การแกะสลักผักและผลไม้ การทำเครื่องหอมไทย จากอาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจหคกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 และระยะที่ 2 หลักสูตรอาหารโบราณ “ชุดข้าวแช่” “ผัดไทยโบราณ แกงนอกหม้อ แกงบวดสามเกลอ การปฏิบัติใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี และการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2560