กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย

คหกรรมศาสตร์ ต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผู้บริหาร อาจารย์ และสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำงานและการบริหารงานของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พะนคร ที่มา ; งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์