กิจกรรม

งานแถลงข่าว การนำเสนอชุดการประกวด Miss Deaf World 2017

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน สื่อมวลชนและผู้สนับสนุนหลัก ในงานแถลงข่าว การนำเสนอชุดการประกวด Miss Deaf World 2017 Miss & Mister Deaf Europe 2017 Miss & Mister Deaf International 2017 และ Miss & Mister Deaf Asia 2017 เวทีการประกวด หนุ่ม-สาวงามที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับโลก เมื่อ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดยรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การสนับสนุนตัวแทนนางงามหูหนวกประเทศไทยไปประกวด ในเวทีโลก โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประกวด Miss Deaf World 2017 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเชก และเครื่องช่วยฟัง จำนวน 1 เครื่อง ให้กับนางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ (น้ำหวาน) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง (Miss Deaf Thailand 2017 นางงามหูหนวกประเทศไทย) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับนานาชาติ ในการนี้ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและคณาจารย์ ร่วมให้กำลังใจแก่เยาวชนผู้เข้าประกวด