กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 11

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท     หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นที่ 11 จำนวน 14 คน เพื่อแนะแนวการศึกษาและกล่าวให้โอวาท  แก่นักศึกษาทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร