กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ดำเนิน ไชยเเสน ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม กรรมการและเลขานุการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ เมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา