กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Admissions

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธาน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและแนะแนวทาง การปฎิบัติตัว ในรั้วมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม ครู-อาจารย์ รุ่นพี่ เพื่อนใหม่ พร้อมทั้งฟังบรรยายพิเศษ จากพันตรีสุธี สุสากล อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารสื่อสาร จัดขึ้นโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร