กิจกรรม

โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม

ราชมงคลพระนคร โชว์งานฝีมือแบบไทยต้อนรับนายกเวียดนาม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนาย เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกรัฐบาล เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และจัดแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและงานฝีมือที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองประเทศ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำประเทศดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำชมผลงานของนักศึกษาที่นำมาจัดแสดงได้แก่ การร้อยมาลัย การแกะสลัก การทำอาหารว่างไทย ช่อม่วง – จีบไทย และขนมไทยชุดทอง ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง โดยมีคณาจารย์สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์และสาขาอาหารและโภชนาการควบคุม