กิจกรรม

Thai Festival ณ นครแวนคูเวอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Thai Festival ณ นครแวนคูเวอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ให้ดำเนินการเผยแพร่งาน ผลงานทางด้านวัฒนธรรมต่างๆของไทย อาทิเช่น อาหาร การแกะสลัก ในงาน Thai Festival เมื่อ 22-23 กรกฏาคม 60 ณ Vancouver Art Gallery ประเทศแคนาดา