กิจกรรม

มอบทุนการศึกษา

นพ.อรุณ และคุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ (ศิษย์เก่าโชติเวช) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 60,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้แทนมอบทุนการศึกษาของ นพ.อรุณ และคุณสุมนา สวนศิลป์พงศ์ (ศิษย์เก่าโชติเวช) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 60,000 บาท เมื่อ 14 กันยายน 2560