กิจกรรม

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7

Miss Deaf Word 2017 ให้สัมภาษณ์ช่อง7 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่สังคม

นางสาวชุติมา เนตรสุริวงศ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร และอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าวทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 เมื่อ12 กันยายน 2560 ในรายการพิเศษเกี่ยวกับผู้พิการที่มีความสามารถ ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนไทย