กิจกรรม

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับนางฉวีวรรณ สุคันธรัต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายธีระชัย เชนมะสิริ และศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย คณะกรรมการตรวจประเมิน ในโอกาสเข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร