กิจกรรม

เลือกตั้ง…กรรมการสภามหวิทยาลัย

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช เมื่อ 11 ตุลาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์