กิจกรรม

ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560