กิจกรรม

รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น มอบ น้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่นจำนวน 50 ลัง เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ทั้งนี้ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.วไลภรณ์ สุทธา รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผู้รับมอบน้ำมันถั่วเหลือง เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560