กิจกรรม

การก้าวสู่ Digital University ของบุคลากรสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความตระหนักและ  เห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก ฝึกอบรมเรื่อง “การก้าวสู่ Digital University ของบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมี อาจารย์ธนาวุฒิ นิลมณี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ 9 มกราคม 2561 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์