กิจกรรม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

รองศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และ อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนนวมราชนุสรณ์ ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่มา : อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์