กิจกรรม

งาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL 

13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society

ในโอกาส 13 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน งาน 13 ปี RMUTP GOES DIGITAL : Good Kids for Good Society  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 มกราคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย
  2. จัดแสดงนิทรรศการงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  3. การฝึกอบรมระยะสั้นด้านคหกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์