กิจกรรม

ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานการประชุมวิชาการคหกรรมศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าผลผลิตคหกรรมศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม” จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ หรือ Thailand ๔.๐

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นำเสนอผลงานคหกรรมศาสตร์ ผลงานวิจัยด้านศิลปะประดิษฐ์ ร่วมจัดแสดง และในการนี้ทรงประทานเข็มที่ระลึกแก่รศ.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ และอ.ศักรินทร์ หงส์รัตนากิจวรกิจ ในฐานะคณะกรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์และคณะกรรมการจัดการประกวดแกะสลัก เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต