กิจกรรม

รับทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

รับทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

นางสาวกัญวรรณ อยู่คง นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา จากกองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จำนวนเงิน 3,000 บาท โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อ 3 มกราคม 2561 ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มา: งานสื่อสารองค์กร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์