กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด จัดโครงการฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยการประสานงานร่วมกันกับงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดฝึกอบรมวิชาชีพจำนวน 3 หลักสูตร ให้แก่สมาชิกที่สนใจ ได้แก่ โรตีพิชซ่า วิทยากรโดยผศ.อภิญญา มานะโรจน์  คัพเค้ก โดยว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ภู่เสม มาลัยคริสตัล โดยอ.นิอร ดาวเจริญพร โดยมี ดร.วลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยสาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับนายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เป็นประธานเปิดโครงการ  เมื่อ 16 ธันวาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร