กิจกรรม

53rd SEACEN Governor’s Conference ธนาคารแห่งประเทศไทย

คหกรรมศาสตร์…สาธิตศิลปวัฒนธรรมไทย ต้อนรับผู้ว่าการและคู่สมรส ผู้บริหารระดับสูงธนาคารกลาง และหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ ในการประชุม 53rd SEACEN Governor’s Conference

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ดำเนินการจัดสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยและดนตรีไทย ต้อนรับผู้ว่าการและคู่สมรส ผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารกลาง และหน่วยงานภาครัฐจากต่างประเทศ ในการประชุม 53rd SEACEN Governor’s Conference (การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ลานบริเวณท่าเรือธนาคารแห่งประเทศไทย