กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คหกรรมฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์สอบโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561 ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่

  1. สาขาวิชาอาหารและโภนาการ
  2. สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร
  3. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  5. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

เมื่อ 6 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร