กิจกรรม

โครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย

โครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาคลังปัญญาเพื่อสืบสานศาสตร์และศิลป์งานคหกรรมศาสตร์ไทย เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย บูรณาการกับงานวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมสมัย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง 1101 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณพีรพัฒน์ พจน์สุข เจ้าของกิจการแบรนด์ Snob Shop และคุณธีติ พฤกษ์อุดม จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายความรู้และประสบการณ์ทางด้าน การสร้างธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ การสร้างแบร์นพร้อมทำ Workshop เรื่องการสร้างมิติให้กับการเขียนลวดลายลงบนผืนผ้า และอาจารย์พิมพ์จุฑา พิกุลทอง บรรยายให้ความรู้เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในงานคหกรรมศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเขียนลวดลาย และอาจารย์สุชีรา ผ่องใส บรรยายให้ความรู้เรื่อง การบูรณาการภูมิปัญญาแห่งศิลปวัธนธรรมทางคหกรรมศาสตร์