กิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

            การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบให้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมกับคุณสายสม วงศาสนุวัต ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเตรียมการสอนในหลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีทักษะและความรู้ ความสามารถในการทำเบเกอรี่ให้เป็นสินค้าหลักในกิจการร้านกาแฟสดของผู้พิการทางสติปัญญา (ร้านปัญญาคาเฟ่) เมื่อ 20 เมษายน 2561