กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์  ฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดอบรมวิชาชีพแก่ จิตอาสา 904 เพื่อไปถ่ายทอดแก่ ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ว่างงานและขาดรายได้  ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมวิทยากร  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ศันสนีย์ ทิมทองและอาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมหลักสูตรอาหารไทยและอาหารแปรรูป ได้แก่ขนมถั่วแปบ น้ำพริกมะขามสด กล้วยฉาบ มันฉาบ เผือกฉาบ แก่จิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/2561 จำนวน 96 คน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์