กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Crafts Bangkok 2018

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Crafts Bangkok 2018

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Crafts Bangkok 2018 ” เมื่อ 20 มีนาคม 2561  ณ ห้อง บุรฉัตรไชยสชากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

งาน “Crafts Bangkok 2018 ” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Social Craft Network” หรือ “หัตศิลป์ไร้พรมแดน” อันเป็นแนวโน้มการทำงานหัตกรรมในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสื่อสารเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดและกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานใหม่ๆ และดสริมความแข็งแกรงให้งานหัตถศิลป์ร่วมสมัยกับชีวิตปัจจุบัน รวมถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ในระดับสากล กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 – 1 เมษายน 2561 ณ Hall EH 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ที่มา: อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึก

ษา