กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

กิจการร้านดอกไม้ “มาลัยวรรณ” รับเกียรติคุณและเข็มระลึก ฐานะหน่วยงานสนับสนุนงานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีนายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี เจ้าของกิจการร้านดอกไม้“มาลัยวรรณ” ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ทำประโยชน์ ในการสนับสนุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 126 ปี  เมื่อ 2 เมษายน 2561 ณ หองประชุมคุรุสภา