ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ พระดาบส รุ่นที่ 42 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชางานซ่อมแซมและดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม” ในหัวข้อการซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุดด้วยมือ เช่น การปะ การชุน การซ่อมตะเข็บ และเครื่องเกาะเกี่ยว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร